Leverings voorwaarden
"De Kijkdoos"  verzorgt kinderopvang in overeenstemming met de verordening op de kindercentra van de gemeente  Enschede. Binnen de richtlijnen van de gemeentelijke verordening voert de Kijkdoos haar eigen beleid.
 
1. Aan wie levert de Kijkdoos:
Binnen de Kijkdoos wordt opvang geboden aan kinderen in de leeftijd van 8 weken tot 13 jaar. De geboden opvang is bedoeld voor gezonde kinderen die zowel in lichamelijk, cognitief en sociaal-emotioneel opzicht geen extra aandacht of zorg nodig hebben. 
 
2. Contracteren:
Voor het leveren van diensten wordt met de Kijkdoos een contract afgesloten met bedrijven of ouders/verzorgers waarin opgenomen is aan wie en voor welke periode er opvang geboden wordt. Dit contract is strikt persoonlijk.
 
2.1. Het verstrekken van gegevens:
De bedrijven of ouders / verzorgers verstrekken vooraf de gegevens die voor het contract noodzakelijk zijn. Indien een kind bijzondere aandacht nodig heeft, dienen de ouders/ verzorgers dit bij aanmelding van het kind kenbaar te maken.
De verantwoordelijkheid tot het verschaffen van deze informatie ligt bij de ouders. Deze informatie kan leiden tot een (intake)gesprek met de teamleiding voordat een contract aangeboden wordt. De teamleiding beoordeelt of het kind geplaatst kan worden. Als criterium hierbij geldt de mate van ontwikkeling- of gedragsproblematiek en/of de mate waarin extra zorg nodig is. Deze mag niet zodanig zijn dat het functioneren van de groep ernstig bemoeilijkt zal worden wanneer het kind geplaatst wordt. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan leiden tot onmiddellijke opzegging van het contract door de Kijkdoos. Afspraken met personeel binden de Kijkdoos niet tenzij schriftelijk door de directie is bevestigd.
 
2.2. Weigering plaatsing:
De Kijkdoos heeft het recht plaatsing te weigeren wanneer in redelijkheid kan worden aangenomen dat de belangen van de Kijkdoos door de betreffende plaatsing ernstig worden geschaad, zodat er volledige en uitsluitende beoordeling van de Kijkdoos. De weigering tot opvang wordt door de Kijkdoos schriftelijk aan de betrokkene meegedeeld. De Kijkdoos is niet verplicht een nadere reden voor de weigering op te geven.
 
2.3. Wijzigingen in het contract:
Wijzigingen met betrekking tot de omvang of de plaatsingsdagen van opvang, leiden tot een nieuw contract. Prijsverhogingen worden één maand voorafgaand aan de ingangsdatum schriftelijk aangekondigd.
 
2.4. Wijziging tarieven:
De Kijkdoos is gerechtigd haar tarieven te wijzigen. Een dergelijke wijziging dient de Kijkdoos één volle kalendermaand voor datum van ingang van de wijziging schriftelijk aan de contractant mede te delen.
 
2.5. Extra zorgnoodzaak die ontstaat tijdens de looptijd van het contract:
Als ouders tijdens de looptijd van het contract duidelijk wordt dat het kind extra zorg nodig heeft zullen zij de Kijkdoos daar zo spoedig mogelijk over informeren. Dit zal leiden tot een gesprek met de teamleiding. De teamleiding beoordeelt of de extra zorg geboden kan worden. Als criterium hierbij geldt de zorgvraag en de zorgduur. Deze mag niet zodanig zijn dat er aan het kind en/of de overig geplaatste kinderen onvoldoende opvang van behoorlijke kwaliteit geboden kan worden. Ook in geval van signalering van extra zorgnoodzaak door groepsleiding van het dagverblijf zal er een gesprek plaatsvinden tussen ouders en teamleiding.
 
2.6. Beëindiging van het contract:
 

2.6.1. Beëindiging met opzegtermijn:

Het contract eindigt op het eind van de contract periode of zoveel eerder als contractanten tussentijds overeenkomen. In dat geval dient er sprake te zijn van een schriftelijke opzegging door hetzij de Kijkdoos, hetzij de contractant en dient een opzegtermijn van één maand in acht te worden genomen. Opzegging geschiedt op willekeurig moment van de maand. Het contract kan door de Kijkdoos beëindigd worden in geval er een extra zorgnoodzaak ontstaat voor het kind waar aan de Kijkdoos niet kan voldoen. Indien zij overweegt hiervan gebruik te maken stellen zij in overleg met de contractant een beëindigingdatum vast. Hierbij wordt rekening gehouden met mogelijkheden die bestaan voor andere oplossingen.

 

2.6.2. Beëindiging zonder opzegtermijn door de Kijkdoos:

Het contract kan met onmiddellijke ingang worden opgezegd in geval van betalingsonmacht, faillissement, surseance van betaling, liquidatie e.d. Het contract kan eveneens worden opgezegd indien het kind zonder opgaaf van reden één week wegblijft of anders zins onzorgvuldig gebruik maakt van uw kindplaats. Het bij voortduring negeren en overtreden van de huisregels zoals vermeld in de informatie brochure zal ook leiden tot een schriftelijke opzegging waarbij geen opzegtermijn in acht genomen wordt.
 
3. Betalingscondities:
Betaling van de kosten voor kinderopvang, peuteropvang en bso dienen voorafgaand aan de levering ervan te geschieden. Betaling geschiedt uitsluitend via een machtiging voor automatisch incasso. Bij achterstand in betaling brengen wij administratiekosten en de wettelijke rente in rekening. Een openstaande vordering na ontzegging van de toegang tot de opvang wordt in handen gesteld van een incassobureau. Kosten hiervoor komen voor rekening van de contractant. Indien geen gebruik gemaakt wordt van de overeengekomen dienstverlening is contractpartner het volledig overeengekomen bedrag verschuldigd.
 
3.1. Luiergebruik:
De aanschaf van luiers is niet begrepen in de kostprijs van de opvang. Ouders worden geacht zelf zorg te dragen voor luiers ter verschoning van het kind.
 
3.2. Extra kosten:
Indien de Kijkdoos extra kosten moet maken, bijvoorbeeld doordat ouders hun kind later dan afgesproken ophalen, worden deze kosten doorberekend aan de contractant.
 
3.3. Betaling bij langdurige ziekte:
Gedurende de eerste volledige ziektemaand wordt het normale tarief berekend. De tweede ziektemaand wordt niet doorberekend. Na de tweede volle maand kan het kind of op de wachtlijst komen met de hoogste prioriteit, of de ouders betalen de normale ouderbijdrage door. Dit is alleen van toepassing op particulierenplaatsen. Betreft het een bedrijfsplaats dan kan alleen met goedkeuring van de bemiddelende instantie of het bedrijf deze regeling toegepast worden. Bij geen goedkeuring is de betreffende bedrijfsplaats van deze regeling uitgesloten en dient normaal doorbetaald of opgezegd te worden.
 
4. Informatie met bertekking tot de huisregels:
Een informatieboekje wordt bij plaatsing van een kind ter beschikking gesteld aan de ouder(s). In het informatieboekje worden de huisregels en het beleid uitgewerkt. De ouder wordt geacht deze regels strikt na te leven.
 
5. Kwaliteit van de opvang:
Met het ondertekenen van het contract geeft de ouder / verzorger te kennen zich te hebben laten informeren over de kwaliteit van de opvang binnen de Kijkdoos en daar mee in te stemmen.
 
5.1. Klachten ten aanzien van de kwaliteit:
Wanneer de ouder behoefte aan toelichting heeft of een vraag of een klacht met betrekking tot de kwaliteit van de opvang of de gang van zaken in het dagverblijf zal hij/zij deze eerst bespreken met de groepsleid(st)er van het dagverblijf. Wanneer de klacht hierna blijft bestaan, kan de ouder het punt aan de orde stellen bij de teamleiding van de opvang. Wanneer de klacht hierna blijft bestaan, kan de ouder het punt aan de orde stellen bij de oudercommissie of directeur van de Kijkdoos. Los van deze procedure kan de ouder gebruik maken van de onafhankelijke klachtencommissie van de Kijkdoos en de geschillencommissie in Den Haag.
6. Oudercommissie:
De Kijkdoos kent een oudercommissie die zich ten doel stelt binnen het kader van de doelstellingen van de Kijkdoos in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van ouders binnen de opvang te behartigen. Dat doet zij op basis van het reglement oudercommissie.
 
7. Ontzegging van de toegang tot het dagverblijf of BSO:
In voorkomende gevallen kan voor zowel ouder als kind de toegang tot het dagverblijf ontzegd worden. Dit geld in het bijzonder wanneer: het kind ziek is, de gemeentelijke geneeskundige en gezondheidsdienst of een arts van oordeel is dat de aanwezigheid van betreffende persoon ongewenst is in verband met de mogelijkheid van overbrenging van infectieziekten. De ouders bij voortduring de regels van de opvang blijft overtreden. Er een betalingsachterstand bestaat.
 
8. Sluitingsdagen:
Het kinderdagverblijf is het hele jaar geopend met uitzondering van de officiële dagen, nationale, en christelijke. In overige gevallen waarbij, gezien het karakter van bepaalde dagen en/of organisatorische belangen van het kinderdagverblijf, openstelling niet wenselijk wordt geacht zal hiervan tijdig mededeling worden gedaan aan de belanghebbenden. 
De peuteropvang is daarnaast ook gesloten tijdens schoolvakanties.
 
9. Verzekering en aansprakelijkheidstelling:
De Kijkdoos draagt er zorg voor dat de kinderen die worden opgevangen, gedurende hun verblijf in de opvang en gedurende andere momenten dat zij onder toezicht van het personeel staan, verzekerd zijn inzake aansprakelijkheid en ongevallen. De Kijkdoos sluit iedere aansprakelijkheid, hoe ook genaamd en hoe ook ontstaan, door wie ook ingesteld en voor welke schade ook, nadrukkelijk uit, behoudens en voor zover de schade wordt gedekt door de genoemde aansprakelijkheidsverzekering en daadwerkelijk door assuradeuren zal worden vergoed.
 
10. Privacy:
De werkzaamheden van de Kijkdoos brengt met zich mee dat een persoonsregistratie van de opgevangen kinderen moet worden bijgehouden, waarbij ook enige gegevens van de ouders/verzorgers vermeld worden.
De planningsmedewerker is de houder en beheerder van deze registratie. Ten behoeve van de werkzaamheden wordt voor de opvang relevante informatie verstrekt aan de teamleidsters en de groepsleidsters. Deze zijn verplicht tot geheimhouding van de verstrekte informatie aan anderen dan de betrokken groepsleiding, teamleidster en eventuele werkbegeleiders. De Kijkdoos zal geen informatie uit de persoon registratie ter beschikking stellen aan derden, indien hiervoor niet expliciet vooraf goedkeuring is verkregen van de betrokken persoon.
 
11. Overmacht:
Onder overmacht wordt onder meer verstaan alle oorzaken die geheel buiten de invloedsfeer van de Kijkdoos vallen, waaronder oorlog, oorlogsdreiging en dergelijke, natuurrampen, weersinvloeden en stakingen in het eigen bedrijf die door de Kijkdoos in redelijkheid niet voorkomen kon worden. De Kijkdoos kan niet aansprakelijk gesteld worden voor situaties door overmacht ontstaan. In alle gevallen van overmacht waardoor de Kijkdoos niet in staat is de afgesproken dienst te leveren zal in redelijkheid en billijkheid gezocht worden naar oplossingen. 
 
12. Wijziging in leveringsvoorwaarden:
De Kijkdoos heeft het recht de leveringsvoorwaarden voor kinderopvang na adviesaanvraag aan de cliëntenraad te wijzigen. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via het infoblad van de opvang. In geval van wijziging is steeds van toepassing de laatst gepubliceerde versie.
 
13. Toepasselijkheid:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij de Kijkdoos als aanbieder van kinderopvang optreedt.
 
14. Overig:
Indien rechtens mocht komen vast te staan dat één of meerdere bedingingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn c.q. vernietigbaar zijn, dan blijven de overige bedingingen in deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Partijen zullen de nietige dan wel vernietigbare bepalingen vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en die qua inhoud en strekking zo min mogelijk zal afwijken van het oorspronkelijke beding.
Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

 

 
Adresgegevens:
Kinderopvang de Kijkdoos

Bosuilstraat 1
7523 BJ Enschede
Tel.: 053-4350303
E-mail ons >
Facebook